Porin Insinööriopiskelijat PIO ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Porin Insinööriopiskelijat PIO ry, jota kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Pori.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:
● jäsenistönsä henkisten, ammatillisten, yhteiskunnallisten sekä muiden vastaavien yhteisten etujen ajaminen
● jäsenistön edunvalvonta sekä koulutuspoliittisen toiminnan edistäminen
● toimia tiedonvälittäjänä Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n (jatkossa IOL ry) ja yhdistyksen jäsenien välillä

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toimii Insinööriliitto IL ry:n (jatkossa IL ry) alaisen IOL ry:n paikallisyhdistyksenä sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

● harjoittaa koulutus­- ja julkaisutoimintaa.
● järjestää kursseja ja neuvontatilaisuuksia.
● järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia.
● toimii jäsentensä etujen ajamiseksi.
● pitää yllä ja kehittää insinööriopiskelijakulttuuria.

4§ Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu

● perustamaan rahastoja.
● ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
● asianomaisen luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla-­ ja huvitilaisuuksia.
● harjoittamaan kustannus­ ja julkaisutoimintaa.
● omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia tavaroita, kiinteistöjä ja arvopapereita.
● harjoittamaan liiketoimintaa.

5§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat kuulua Satakunnan ammattikorkeakoulussa Porin kampuksella insinööritutkintoa opiskelevat, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet sekä sitoutuvat noudattamaan sen sääntöjä sekä päättävien elinten päätöksiä ja jotka yhdistyksen hallitus jäsenikseen hyväksyy.

Kunnia- ja kannattajajäsenet

Yhdistykseen voi kuulua myös kunnia­ ja kannattajajäseniä. Kunniajäseniksi tai kunniapuheenjohtajiksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hallitus kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat yhdistyksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden.

6§ Jäsenvelvollisuudet ja ­oikeudet

Kunkin jäsenen tulee

● noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päättävien elinten päätöksiä.
● suorittaa kunnia-­ ja kannattajajäseniä sekä kunniapuheenjohtajia lukuun ottamatta IOL ry:n liittokokouksen määräämä jäsenmaksu.
● kannattajajäsenen tulee suorittaa yhdistyksen kokouksen määräämä kannattajajäsenmaksu.

Varsinaisella jäsenellä on läsnäolo-­, puhe­- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunnia-­ ja kannattajajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajilla on läsnäolo-­ ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

7§Jäsenen eroaminen yhdistyksestä

Jäsen voi koska hyvänsä erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa. Ilmoitus voidaan jättää liiton toimistolle hallitukselle toimitettavaksi. Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä kuuden (6) kuukauden kuluttua eroamisilmoituksesta.

8§ Jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä tai jättää muut velvollisuudet täyttämättä.

9§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kevätkokous pidetään joka vuosi huhtikuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

● valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
● esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös ja toiminnantarkastus- tai tilitarkastuskertomus edelliseltä kalenterivuodelta
● vahvistetaan tilinpäätös
● päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:

● valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja vähintään 2 pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
● valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja
● valitaan muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
● valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
● vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
● päätetään yhdistyksen jäsenmaksu ja kannattajajäsenmaksu

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä Satakunnan Ammattikorkeakoulu SAMK- Kampus Pori ilmoitustaululla sekä Porin Insinööriopiskelijat PIO ry:n verkkosivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai jos yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokoukseen osallistuminen etäyhteydellä määritellään tapauskohtaisesti ja siitä tulee mainita kokouskutsussa.

10§ Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri, 1-5 varsinaista jäsentä ja 0-2 varajäsentä.

Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset, hoitaa yhdistyksen asioita sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

Hallitus valitsee yhdistyksen toimihenkilöt.

Hallitus huolehtii yhdistyksen tilit tarkastettavaksi helmikuun loppuun mennessä. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan on annettava tarkastuskertomuksensa maaliskuun 15. päivään mennessä. 

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen varajäsenellä on aina puhe- ja läsnäolo-oikeus, äänioikeuden varajäsen saa varsinaisen hallituksen jäsenen ollessa estyneenä. Varsinaisen hallituksen jäsenen ollessa estyneenä varajäsenille myönnetään äänioikeus saapumisjärjestyksessä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja hallituksen määräämä henkilö, kaksi (2) aina yhdessä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

11§ IL ry:n ja IOL ry:n oikeudet

IOL ry:lle annetaan toiminnantarkastusoikeudet.

IL ry:n työntekijöillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa hallituksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:n hallituksen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus kaikissa yhdistyksen tilaisuuksissa, mutta ei äänioikeutta.

IOL ry:lle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat.

12§ Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Yhdistyksen kokousten väli tulee olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Sääntömuutos on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

13§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokouksen on viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä päätettävä yhdistyksen purkamisesta kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa. Kokousten väli tulee olla vähintään 30 päivää ja vain toinen kokous saa olla yhdistyksen ylimääräinen kokous.

Yhdistyksen purkamispäätös on alistettava aina IOL ry:n hallituksen vahvistettavaksi.

Puretun yhdistyksen varat on luovutettava IOL ry:lle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

Säännöt hyväksytty ensimmäisen kerran Porissa 23.01.2019 yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa.

Säännöt hyväksytty toisen kerran Porissa 08.04.2019 yhdistyksen kevätkokouksessa.